Gebiedsontwikkeling

vergroten

In 2006 is Noordoost-Twente door de Rijksoverheid aangewezen als een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland. Sinds die tijd heeft de overheid volop geïnvesteerd om de unieke kwaliteiten te behouden en te versterken. Binnen de gebiedsontwikkeling wordt deze ambitie doorgezet. Het Nationaal Landschap Noordoost- Twente maakt dan ook integraal deel uit van de gebiedsontwikkeling. Het huidige uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap loopt tot en met 2013. De nieuwe projecten voor 2013 zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma voor de gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling als uitvoeringsfilosofie

Om onze ambities te realiseren werken wij als overheidspartijen in Noordoost-Twente intensief samen in de vorm van een programma voor gebiedsontwikkeling. Op deze manier kunnen we namelijk meerdere gemeentegrens overstijgende doelen in samen- hang met elkaar realiseren. Het is een manier van werken waarmee versnelling wordt aangebracht en verschillende opgaven (‘zoet en zuur’) met elkaar worden verbonden. Op die manier kunnen we ontwikkelingsruimte creëren, met behoud van waardevolle zaken in Noordoost-Twente.

Om complexe vraagstukken op te lossen, of snel te kunnen inspelen op nieuwe ideeën, is een hechte vitale coalitie van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een basisvoorwaarde. In deze coalitie dragen partners naar eigen vermogen en (draag)kracht op verschillende wijzen bij, bijvoorbeeld in de vorm van investeringen, nieuwe bedrijfsconcepten, draagvlak, maar ook door de inzet van wettelijke bevoegd- heden. Naast tal van bestuurlijke en maatschappelijke partners zien wij nadrukkelijk ook inwoners en ondernemers van Noordoost-Twente als deelnemers aan vitale coalities. We gaan hierbij uit van het principe van ‘mutual gains’, wat betekent dat alle partijen baat hebben bij de samenwerking in deze vitale coalitie.

Het uitvoeringsprogramma past in de huidige tijd waarin we van een overheids- en geldgestuurde beleidsuitvoering de omslag maken naar een uitvoering die aanhaakt op initiatieven, energie en ontwikkelingen in Noordoost-Twente zelf. Het uitvoerings- programma is een flexibel en dynamisch document dat jaarlijks wordt aangepast om in te spelen op initiatieven en ideeën die in het gebied opkomen.