Het stromende water

In Noordoost-Twente heeft water een bijzondere rol. Geen wonder dat we in de gebiedsvisie deze rol willen vergroten en verbeteren. Van het verhogen van de waterkwaliteit tot het samenwerken met Duitsland. De uitvoering van tal van reeds voorgenomen maatregelen brengt dynamiek op gang, die kan uitstralen naar andere sectoren.

Het glooiende landschap van Noordoost-Twente is zeer gevarieerd en heeft een stelsel van beken en oude landschappen. Het is een van de weinige gebieden in Nederland met zo'n combinatie van stuwwallen en unieke bronnen en beekjes. De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd om het water meer zichtbaar te maken. Maar we zijn er nog niet. Zowel in de kernen als in het buitengebied wordt nog een groot aantal verbeteringen aangebracht in de waterlopen, waarbij onder andere de zichtbaarheid sterk moet worden verbeterd.

In Noordoost-Twente gaat speciale aandacht uit naar bovenlopen en brongebieden. Dit zijn veelal de mooiste, meest kwetsbare en meest waardevolle delen van het bekensysteem van Noordoost-Twente. Dit systeem verdient bescherming, maar op veel plaatsen is ook sprake van een aanzienlijke ontwikkelingspotentie die de beleefbaarheid zal versterken.

De uitvoering van KRW-maatregelen door het waterschap en de provincie staat geprogrammeerd voor de periode tot 2027. In die tijd worden veel maatregelen uitgevoerd om het watersysteem her in te richten. Dat biedt aanknopingspunten voor andere ambities in Noordoost-Twente, zoals de versterking van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit en de verbetering van de recreatieve attracties. Bovendien kan een impuls worden gegeven aan de landbouw om in de bedrijfsvoering in te spelen op veranderde omstandigheden (drogere perioden, hoger waterpeil en dergelijke).