Gemeenten Noordoost Twente op zoek naar leden Lokale Actie Groep Leader

De ontwikkeling van economie, werkgelegenheid en sociale kwaliteit op het platteland is van groot belang voor de leefbaarheid. In de afgelopen jaren is al veel werk verzet om de leefbaarheid van het platteland te versterken. Noordoost Twente is door de provincie Overijssel voor de periode 2014-2020 aangewezen als gebied waar het LEADER programma ingezet kan worden. Het doel van LEADER is het verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. LEADER ondersteunt initiatieven die van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf komen en die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Voor de komende periode zijn er daardoor weer volop mogelijkheden om projecten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland op te pakken. Daarbij gaat het om initiatieven en projecten vanuit de samenleving. Het nieuwe LEADER-programma start in het najaar van 2015. Op dit moment wordt gewerkt aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie. In dit document wordt beschreven voor welke doelen de LEADER gelden de komende jaren kunnen worden ingezet. De komende periode zal worden ingezet op de focusthema’s economische kracht, demografie en sociale innovaties. Spil in de uitvoering van het LEADER programma is de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Zij signaleert kansen voor nieuwe projecten en stimuleert de ontwikkeling ervan. De LAG beoordeelt welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie. De LAG bestaat uit mensen uit het gebied en wordt ondersteund door de LEADER-coördinator. Voor Noordoost Twente moet in de eerste helft van 2014 een nieuwe LAG gevormd worden.

Daarom zijn wij op zoek naar:

Leden voor de Lokale Actie Groep

Lokale Actie Groep (LAG)
De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. De LAG bestaat uit negen betrokken leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en representatieve samenstelling waarbij rekening gehouden wordt met de spreiding over het gebied, kennis en netwerk op het gebied van genoemde focusthema’s en de spreiding over de verschillende maatschappelijke geledingen. De LAG:

  • Is gezamenlijk in staat om vanuit diverse invalshoeken naar focusthema’s en bijbehorende initiatieven te kijken;
  • Is in staat om te denken in crossovers en deze projecten te initiëren en te stimuleren, zowel tussen sectoren als over grenzen heen;
  • Bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse leeftijdsgroepen (< 30 jr. , 30-55 jr. en 55+).

Wij zijn op zoek naar maatschappelijk betrokken burgers en ondernemers die zitting willen neme in de LAG en zich actief willen inzetten om het LEADER programma voor de komende periode tot een succes te maken.

 

Wat vragen wij?

Heeft u affiniteit, ervaring en netwerken op het gebied plattelandsontwikkeling? Bent u in staat actief verbindingen te leggen tussen verschillende sectoren? Heeft u kennis en ervaring op het gebied één of meer van de focusthema’s? Bent u in staat om te denken en te acteren op de schaal van Noordoost Twente? Bent u bereid om te investeren in kennis van LEADER en plattelandsontwikkeling onder meer door het bijwonen van bijeenkomsten en cursussen? Woont of werkt u in de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen? Bent u een teamplayer? Dan bent u misschien één van de negen leden van de nieuwe Lokale Actie Groep die wij zoeken!

De LAG kent een zittingsperiode van 3 jaar. Na de eerste periode van drie jaar kunnen de leden van de LAG herbenoemd worden.

Werkzaamheden
De LAG komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden projectinitiatieven besproken en wordt besloten welke projecten een bijdrage zullen ontvangen. Tevens wordt de voortgang van het LEADER programma besproken, waar nodig worden maatregelen genomen om partijen in Noordoost Twente te stimuleren om voldoende projecten van voldoende kwaliteit in te dienen. Incidenteel nemen de LAG-leden deel aan relevante cursussen of bijeenkomsten.

Wat bieden wij LAG-leden?
LAG-leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en daarmee verband houdende werkzaamheden.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden lid van de Lokale Actie Groep? Stuur een korte motivatie en uw cv uiterlijk 13 februari a.s. naar martin.verbeek@marb.nl. Voor vragen over de LAG kunt u terecht bij Martin Verbeek, telefoonnummer 06 20105596.

Vervolgprocedure
Na sluiting van de sollicitatie vindt een voorselectie plaats van mogelijke kandidaten. Deze worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden eind februari plaats. Na de gesprekken zullen de LAG leden worden geselecteerd. De selectiecommissie bestaat uit ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten in Noordoost Twente. Na afronding van de sollicitatieprocedure wordt een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe LAG georganiseerd.